Bố Hà Cảnh bị cưỡng chế thi hành

Tòa án nhân dân thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam

PHÁN QUYẾT DÂN SỰ

Số hiệu (2019) Tương 01 dân chung 8227

Người kháng cáo (bị cáo sơ thẩm): Hà Úy, nam, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1942, dân tộc Hán, trú tại quận Hải Điến thành phố Bắc Kinh.

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Đinh Cống Nam, luật sư văn phòng luật sư Hải Hoa Vĩnh Thái thành phố Thượng Hải (Trường Sa).

Người kháng cáo (bị cáo sơ thẩm): Công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Bố Cảnh Hồ Nam, trụ sở phòng 2130 cao ốc Định Vương số 388 Phù Dung Trung Lộ phường Định Vương Đài quận Phù Dung thành phố Trường Sa.

Người đại diện theo pháp luật: Hà Úy, giám đốc điều hành kiêm tổng giám đốc.

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Đinh Cống Nam, luật sư văn phòng luật sư Hải Hoa Vĩnh Thái thành phố Thượng Hải (Trường Sa).

Người bị kháng cáo (nguyên cáo sơ thẩm): Hạ Chấn Tương, nam, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1971, dân tộc Hán, trú tại quận Vũ Hoa thành phố Trường Sa.

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Điền Tổ Minh, luật sư văn phòng luật sư Tương Sở Hồ Nam.

Người đại diện ủy quyền tố tụng: Hạ Ứng Phương, luật sư văn phòng luật sư Tương Sở Hồ Nam.

Người kháng cáo Hà Úy, công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Bố Cảnh Hồ Nam (sau đây gọi tắt là công ty Bố Cảnh) vì án tranh chấp hợp đồng với người bị kháng cáo Hạ Chấn Tương, không đồng ý với phán quyết dân sự số hiệu (2018) Tương 0102 dân sơ 12973 của tòa án nhân dân quận Vũ Hoa thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam (sau đây gọi tắt là tòa án nhất thẩm), đưa ra kháng cáo với tòa. Tòa sau khi thụ lý, chiếu theo pháp luật thành lập hội thẩm công khai tiến hành xét xử đối với bản án. Bản án hiện đã kết thúc xét xử.

Yêu cầu kháng cáo của người kháng cáo Hà Úy, công ty Bố Cảnh: 1, yêu cầu hủy bỏ phán quyết nhất thẩm, sửa án theo pháp luật. 2, phí tố tụng nhất, nhị thẩm của bản án do người bị kháng cáo chịu. Sự thực và lý do: 1, tính chất pháp luật và hậu quả pháp luật của tiền vốn khởi động hạng mục và khoản tiền tạm ứng tồn tại khác biệt căn bản. Tòa án nhất thẩm dưới tình huống không có bất cứ chứng cứ nào khác chứng minh, chỉ dựa vào một tờ biên lai đã trực tiếp coi tiền vốn khởi động nhận định là khoản tiền tạm ứng thuộc về sai lầm nhận định sự thực nghiêm trọng. 2, chứng cứ hiện có và sự thực nhất thẩm nhận định hoàn toàn chứng tỏ tiền vốn khởi động hạng mục không phải khoản tiền tạm ứng, hành vi Hạ Chấn Tương thanh toán 40 vạn tệ, là thực hiện chức trách tổng giám đốc vận hành, là kinh phí làm việc giao ra vì hạng mục triển lãm tranh 3D, 40 vạn tệ này không phải tài sản cá nhân của Hạ Chấn Tương, dưới tình huống giữa song phương chưa tiến hành quyết toán hạng mục công việc vận hành hạng mục triển lãm tranh 3D, không có quyền đơn độc chủ trương trả khoản tiền vốn này.

Hạ Chấn Tương biện luận: 1, phán quyết nhất thẩm nhận định sự thực rõ ràng áp dụng pháp luật chính xác, lại không trái với trình tự pháp định. 2, yêu cầu kháng cáo của hai người kháng cáo cùng với sự thực và lý do có liên quan không có căn cứ pháp luật, không có chứng cứ ủng hộ. Trong sơ thẩm người bị kháng cáo chuyển khoản tiền 40 vạn tệ vào tài khoản Hà Úy do người kháng cáo chỉ định, do người đại diện theo pháp luật khi đó của người kháng cáo Triệu Thế Ái xuất một tờ biên lai, ghi chú rõ hôm nay nhận được 40 vạn tệ chẵn tiền vốn khởi động hạng mục của Hạ Chấn Tương, căn cứ chứng cứ kể trên cùng với sự thực khách quan lúc này các bên đều là cổ đông của người kháng cáo, người bị kháng cáo cũng không có nghĩa vụ hợp đồng và nghĩa vụ pháp luật thay người kháng cáo thanh toán tiền vốn khởi động hạng mục, nên biên lai xuất ra chỉ có thể chứng minh là người bị kháng cáo thay người kháng cáo ứng ra tiền vốn khởi động hạng mục, người kháng cáo đúng ra phải có nghĩa vụ trả tiền vốn ứng ra, nhận định của sơ thẩm đối với sự thực này và pháp luật áp dụng là hoàn toàn chính xác.

Hạ Chấn Tương đưa ra yêu cầu tố tụng với tòa án nhất thẩm: 1, công ty Bố Cảnh trả Hạ Chấn Tương khoản tiền tạm ứng 40 vạn tệ, Hà Úy chịu trách nhiệm trả liên đới; 2, công ty Bố Cảnh, Hà Úy cùng chịu chi phí tố tụng.

Tòa án nhất thẩm nhận định sự thực: Hạ Chấn Tương vì vận hành hạng mục triển lãm tranh 3D mộng ảo lần hai, vào tháng 10 năm 2013 đồng ý với công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Âu Khắc Hồ Nam (ngày 28 tháng 8 năm 2017 đổi tên thành công ty Bố Cảnh, người đại diện theo pháp luật đổi thành Hà Úy), trở thành cổ đông công ty. Ngày 15 tháng 10 năm 2013, nội bộ công ty Âu Khắc tiến hành nghị quyết đại hội cổ đông, cổ đông Triệu Thế Ái, cổ đông Hạ Chấn Tương và người sáng lập Âu Khắc là Hà Úy tham dự hội nghị, nghị quyết xác định tầng lớp cao cấp của công ty phân công là: Tổng giám đốc Hạ Chấn Tương phụ trách vận hành công ty, kết hợp với trợ lý tổng giám đốc Lý Khải trợ giúp tổng giám đốc làm việc; Chủ tịch Triệu Thế Ái (kiêm trợ lý chủ tịch danh dự) phụ trách tài vụ hành chính công ty; Chủ tịch danh dự Hà Úy (thông qua trợ lý) cung cấp và sử dụng hữu hiệu tài nguyên liên quan tới phòng làm việc Hà Cảnh ủng hộ và giám sát. Đồng thời xác định hình thức cơ bản vận hành công ty, tỉ lệ rút ra phí tài nguyên và phân phối cổ phần theo lợi nhuận sau cùng. Ngày 26 tháng 11 năm 2013, Hạ Chấn Tương chuyển 400000 tệ vào tài khoản Hà Úy, Triệu Thế Ái đã cấp một tờ biên lai, ghi chú rõ: “Hôm nay nhận được bốn mươi vạn tệ chẵn tiền vốn khởi động hạng mục của Hạ Chấn Tương”. Sau đó, Hà Úy thông qua tài khoản này lần lượt thanh toán 420000 tệ cho Vương XX bên hợp tác địa điểm triển lãm tranh 3D. Sau khi hạng mục triển lãm tranh mộng ảo lần hai vận hành hoàn tất, Hạ Chấn Tương và phía công ty phát sinh tranh luận quyết toán các loại chi phí trong quá trình vận hành. Ngày 13 tháng 8 năm 2014, Hà Úy thay thế Hạ Chấn Tương trở thành cổ đông công ty, ngày 28 tháng 8 năm 2017, công ty Bố Cảnh đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn vốn cá nhân của Hà Úy.

Tòa án nhất thẩm cho rằng: Người đại diện theo pháp luật khi đó của công ty Bố Cảnh viết rõ nhận được 40 vạn tệ tiền vốn khởi động hạng mục của Hạ Chấn Tương, do đó song phương biểu hiện đạt thành nhất trí với việc Hạ Chấn Tương ứng ra tiền vốn khởi động hạng mục, hạng mục đã vận hành hoàn tất, Hạ Chấn Tương cũng không còn thân phận cổ đông công ty, Hạ Chấn Tương yêu cầu trả tiền vốn ứng ra 40 vạn tệ, phù hợp quy định pháp luật, tòa án nhất thẩm ủng hộ. Công ty Bố Cảnh biện luận tiền vốn này là thanh toán lợi tức trước đây song phương hợp tác mở triển lãm tranh, chưa đệ trình chứng cứ chứng thực, tòa không tiếp thu. Tiền vốn này thanh toán đến tài khoản của Hà Úy, là con đường song phương cho phép thanh toán, Hà Úy cũng thông qua tài khoản này thanh toán tiền vốn vào chi phí vận hành hạng mục triển lãm tranh, mà không phải là sử dụng cá nhân, lúc này công ty Bố Cảnh cũng không phải công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, không thể lấy việc này nhận định tài sản cá nhân của Hà Úy tồn tại lẫn lộn với tài sản công ty, nhưng Hà Úy vẫn chưa đệ trình chứng cứ chứng minh tài sản công ty độc lập với tài sản cá nhân, chiếu theo pháp luật cần chịu trách nhiệm liên đới đối với nợ của công ty, do đó tòa án nhất thẩm ủng hộ yêu cầu tố tụng của Hạ Chấn Tương là Hà Úy chịu trách nhiệm trả liên đới khoản tiền tạm ứng. Tóm lại, căn cứ vào quy định điều thứ sáu, điếu thứ sáu mươi “Luật hợp đồng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, điều thứ sáu mươi ba “Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, tòa án nhất thẩm phán quyết: Một, công ty Bố Cảnh trong vòng năm ngày kể từ ngày phán quyết này có hiệu lực trả Hạ Chấn Tương khoản tiền tạm ứng 400000 tệ; Hai, Hà Úy chịu trách nhiệm trả liên đới khoản tiền nói trên. Nếu như không thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong thời gian phán quyết này chỉ định, cần phải chiếu theo quy định điều hai trăm năm mươi ba “Luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, trả thêm lãi nợ trong thời gian trì hoãn thực hiện. Vụ án phí thụ lí 7300 tệ, giảm một nửa thu 3650 tệ, phí bảo toàn 2570 tệ, tổng cộng 6220 tệ, do công ty Bố Cảnh, Hà Úy chịu.

Trong thời gian tòa nhị thẩm, công ty Bố Cảnh, Hà Úy chiếu theo pháp luật đệ trình phán quyết dân sự số hiệu (2018) Tương 01 dân chung 6250 của tòa án nhân dân thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam, chứng minh: Hạ Chấn Tương trong bản án đã là cổ đông khi đó của công ty Bố Cảnh, đồng thời Hạ Chấn Tương toàn quyền phụ trách vận hành công ty, trong lúc vận hành, tài vụ giữa Hạ Chấn Tương và công ty Bố Cảnh phát sinh lẫn lộn, bởi vậy, Hà Úy là tổng giám đốc toàn quyền phụ trách thao tác giao dịch, có nghĩa vụ xoay xở tiền vốn, cũng có quyền lợi điều phối tiền vốn, bởi vậy, dưới tình huống không có chứng cứ khác chứng minh, không thể nhận định tiền vốn khởi động hạng mục chính là khoản tiền tạm ứng.

Hạ Chấn Tương phát biểu ý kiến đối chứng như sau: Không có dị nghị với tính chính xác tính hợp pháp của chứng cứ này, nhưng chứng cứ này không thể đạt được mục đích chứng minh của công ty Bố Cảnh. Hạ Chấn Tương lúc đó chỉ là cổ đông công ty Bố Cảnh, dưới tình hình song phương đều không gì có bất cứ giao ước nào, Hạ Chấn Tương không cần trực tiếp chịu nghĩa vụ xoay sở tiền vốn công ty Bố Cảnh triển khai bất cứ hạng mục nào, ngoài ra, nội dung bản án này biểu thị cũng chứng minh trong xét xử án này, đã tiến hành nhận định đối với tình hình và một phần sự thực đối với việc Hạ Chấn Tương yêu cầu công ty Bố Cảnh trả 40 vạn tệ khoản tiền tạm ứng, nhưng cho rằng yêu cầu này không có tính liên quan với bản tố, yêu cầu Hạ Chấn Tương đưa ra tố tụng vụ án khác.

Hạ Chấn Tương chiếu theo pháp luật đệ trình văn bản phán quyết dân sự số hiệu (2018) Tương 01 dân chung 6250, chứng minh: Đối với yêu cầu tố tụng yêu cầu trả khoản tiền 40 vạn tệ do Hạ Chấn Tương chủ trương, văn bản phán quyết này đã đồng ý và xác nhận việc này, nhưng cho rằng yêu cầu này không có tính liên quan với bản tố, do đó yêu cầu Hạ Chấn Tương khởi tố chủ trương quyền lợi vụ án khác, đây cũng là nguyên nhân trực tiếp Hạ Chấn Tương đưa ra tố tụng trong bản án.

Công ty Bố Cảnh, Hà Úy phát biểu ý kiến đối chứng như sau: Có dị nghị với tính chính xác tính hợp pháp, mục đích chứng minh của chứng cứ này. Văn bản phán quyết này cũng không nhận định 40 vạn tệ là khoản tiền tạm ứng.

Tòa kinh qua thẩm tra cho rằng, phán quyết dân sự số hiệu (2018) Tương 01 dân chung 6250 của tòa, đều không thể đạt được mục đích chứng minh của công ty Bố Cảnh, Hà Úy và Hạ Chấn Tương.

Đối với sự thực tòa án nhất thẩm điều tra, tòa xác nhận.

Tòa cho rằng, căn cứ quan điểm biện luận đương sự song phương phát biểu, tiêu điểm tranh luận bản án là: Trong bản án công ty Bố Cảnh có cần phải trả Hạ Chấn Tương 40 vạn tệ hay không. Kinh qua thẩm tra, theo nội dung nguyên người đại diện theo pháp luật công ty Bố Cảnh xuất ra biên lai phân tích, Hạ Chấn Tương thanh toán 40 vạn tệ là tiền vốn khởi động hạng mục. Hiện công ty Bố Cảnh và Hà Úy biện luận tính chất khoản tiền này là Hạ Chấn Tương thực hiện chức trách tổng giám đốc vận hành, kinh phí làm việc giao ra vì hạng mục triển lãm tranh 3D. Mà trong quá trình xét xử vụ án dân sự số hiệu (2018) Tương 01 dân chung 6250, công ty Bố Cảnh cho rằng khoản tiền này thuộc về hành vi Hạ Chấn Tương thực hiện đầu tư, còn cho rằng 40 vạn tệ này bao hàm một phần thuộc về chia hoa hồng hạng mục của công ty Bố Cảnh. Bởi vậy, công ty Bố Cảnh và Hà Úy đối với tính chất khoản tiền này thu được cách nói không đồng nhất, mà đều không có sự thực và căn cứ pháp luật, bản viện đều không tiếp thu. Căn cứ sự thực kể trên, tòa án nhất thẩm nhận định tính chất 40 vạn tệ liên quan tới vụ án Hạ Chấn Tương thanh toán mà công ty Bố Cảnh thu được là tiền vốn khởi động hạng mục và phán quyết công ty Bố Cảnh cần phải trả Hạ Chấn Tương cũng không có gì không thỏa đáng, bản viện xác nhận.

Tóm lại, yêu cầu kháng cáo của người kháng cáo công ty Bố Cảnh, Hà Úy đều không thể thành lập, cần bác bỏ; Phán quyết nhất thẩm nhận định sự thực rõ ràng, áp dụng chính xác pháp luật, cần y theo. Căn cứ quy định mục (Một) khoản một điều một trăm bảy mươi “Luật tố tụng dân sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, phán quyết như sau:

Bác bỏ kháng cáo, y theo nguyên phán.

Bản án phí thụ lí vụ án nhị thẩm 7300 tệ, do người kháng cáo Hà Úy, công ty hữu hạn truyền thông văn hóa Bố Cảnh Hồ Nam cùng chịu.

Phán quyết này là phán quyết chung thẩm.

Chánh án Lý Tổ Hồ

Thẩm phán Đường Á Phi

Thẩm phán Vương Bằng

Ngày hai mươi ba tháng chín năm hai không mười chín

Thư ký Lưu Giai Lâm

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s