Đại Yên triều hệ liệt – Hồ Điệp Seba

Liệt kê thành bài để giúp mọi người theo dõi các truyện trong hệ liệt theo thứ tự cho dễ nhé.

Hệ liệt xoay quanh triều đại Yên, một triều đại có thật trong lịch sử. Cung nhân Phó thị là người xuyên việt, đã phụ tá Uy hoàng đế Mộ Dung Xung xoay chuyển càn khôn, thay đổi lịch sử của triều đại Yên. Song sau khi lên làm đế, Mộ Dung Xung lại lập con gái của tâm phúc trưởng nữ Trịnh gia làm hậu, chỉ lập Phó thị làm quý phi. Phó thị không chấp nhận, mang cái thai trong bụng bỏ đi. Nàng sinh ra con gái và mở màn cho truyền thừa Phó thị, chỉ truyền cho con gái đích trưởng.

Mình ghi ra thứ tự đế vương của triều đại Yên cho các bạn tham khảo:
Uy hoàng đế Mộ Dung Xung -> Cao Tổ -> Cao Tông Dương đế -> Mộ Dung Hoài Chương  -> (cách 3 đời) -> Ninh đế -> (cách 3 đời) -> Hằng Ninh đế -> Chính Đức đế -> Diệp đế Mộ Dung Diệp -> (cách 3 đời) -> (cách 3 đời anh chết em kế tục) -> Túc đế (anh chết em kế tục) -> Phong đế Mộ Dung Dụ -> Phượng đế Mộ Dung Uyên (từ hoàng hậu lên làm nữ đế) -> Dực đế Mộ Dung Nhạn (nữ đế) -> Văn Chiêu đế (nữ đế)

Mình liệt kê truyện theo thứ tự sáng tác của tác giả. Tác giả sáng tác không theo mốc thời gian lịch sử nhưng xem theo thứ tự sáng tác là hợp lý nhất.

 1. Yến song phi (Hố)
  Nữ chính: Mộ Dung Ô Y
  Nam chính: Lư Cố Nhân
  Triều đại: Chưa xác định nhưng sẽ nằm trong khoảng từ Dương đế đến Chính Đức đế
 2. Cán hoa khúc
  Nữ chính: Bạch Dực
  Nam chính: Ô Vũ
  Triều đại: Cùng thời với Yến song phi
 3. Thuần phu nhớ
  Nữ chính: Mộ Dung Xán
  Nam chính: Lý Dung Tranh
  Triều đại: Phượng đế
  Warning: Nam chính không sạch, con trai trưởng là với di nương.
 4. Quyện tầm phương
  Nữ chính: Mộ Dung Phức
  Nam chính: Nhạc Phương (Vương Phồn)
  Triều đại: Dực đế
  Warning: Nam chính từng là nam thiếp của hoàng huynh nữ chính.
 5. Yên hầu quân
  Nữ chính: Lý Thụy (con gái Lý Dung Tranh – Mộ Dung Xán)
  Nam chính: A Sử Na Vân
  Triều đại: Phượng đế – Dực đế
 6. Lâm Giang Tiên
  Nữ chính: Cố Lâm (hậu duệ của Phó thị)
  Nam chính: Tạ Tử Anh (Triệu Quốc Anh)
  Triều đại: Ninh đế
  Warning: Nam chính từ hiện đại xuyên vào chồng nữ chính. Chồng nữ chính vốn là tra nam, có con với di nương.
 7. Thâm viện nguyệt
  Nữ chính: Hứa Chỉ Hạnh (Phó thị đích truyền – cháu của biểu muội Cố Lâm)
  Nam chính: Phùng Tiến
  Triều đại: Chính Đức đế
 8. Thúy Lâu ngâm
  Nữ chính: Từ nhị nương (Lưu Thúy Lâu)
  Nam chính: Lý Danh Mặc (Liễu Ninh)
  Triều đại: Hằng Ninh đế
 9. Bồi Hồi
  Nữ chính: Trần Bồi Hồi
  Nam chính: Trần Tế Nguyệt
  Triều đại: Dương đế
 10. Phó thám hoa
  Nữ chính: Phó Giai Lam
  Nam chính: Kỷ Yến
  Triều đại: Chính Đức đế
 11. Ngộ tê ngô đồng
  Nữ chính: Mộ Dung Uyên
  Nam chính: Mộ Dung Dụ
  Triều đại: Túc đế
  Warning: Nam chính không sạch, có rất nhiều con với người khác.
 12. Quan quan tương hộ
  Nữ chính: Đường Cần Thư
  Nam chính: Nhan Cẩn Dung
  Triều đại: Văn Chiêu đế
 13. Lưỡng sinh hoa
  Nhân vật chính: Lâm Hoa (nữ biến nam) – Thiết Thanh (thái giám)
  Triều đại: Chính Đức đế

Update sơ đồ hệ liệt:

đại yến triều hệ liệt