Hắc dục – Convert

Tên gốc 黑欲
Tác giả Ái Tích Vũ Mao
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, ngược, cấm luyến, NP, sắc

Tiếp tục đọc “Hắc dục – Convert”

Chạy trốn – Convert

Tên gốc 逃脱
Hán Việt Đào thoát
Tác giả Dạ Sắc Vô Biên
Thể loại Ngôn tình, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngược, cấm luyến, NP, sắc

Tiếp tục đọc “Chạy trốn – Convert”